Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van MAIM Amsterdam. Heb je vragen? Laat het ons weten via info@maimamsterdam.com

ALGEMEEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan tussen Millennial Prjcts Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55232795, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen: ‘MAIM’, en haar wederpartij handelend als particulier dan wel in de uitvoering van beroep of bedrijf, die hierna als “opdrachtgever” wordt aangeduid.
  2. Deze algemene voorwaarden worden steeds samen met de overeenkomst aan de opdrachtgever toegezonden, die door ondertekening van de overeenkomst verklaart een kopie van de geldende algemene voorwaarden te hebben ontvangen. Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eerdere versies van de algemene voorwaarden van MAIM.
  3. Toepasselijkheid van de (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de overeenkomst, tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen.
  4. MAIM heeft het recht deze algemene voorwaarden periodiek wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van daaraan voorafgaand gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen nadat deze expliciet schriftelijk kenbaar is gemaakt aan de contactpersoon.
  5. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten opgemaakt in een taal anders dan de Nederlandse taal.

OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

6. Tenzij specifiek door MAIM aangegeven, zijn haar offertes vrijblijvend met een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. Promotiemateriaal (brochures, folders, visitekaartjes en andere vormen van marketing materiaal) zijn onder voorbehoud van druk en zetfouten.

7. Eventuele aanvullende afspraken, alsmede mondelinge toezeggingen die door of namens MAIM zijn gedaan, binden haar slechts indien deze door MAIM schriftelijk (waaronder begrepen middels e-mail) worden bevestigd inclusief referentie naar de lopende overeenkomst.

8. MAIM heeft het recht de levering afhankelijk stellen van een door haar vast te stellen vooruitbetaling.

9. MAIM heeft het recht om zonder nader onderzoek de contactpersoon van opdrachtgever als rechtsgeldig vertegenwoordiger te beschouwen om bindende afspraken te maken en/of bindende verklaringen tot haar te richten.          

10. Offertes zijn voorzien een specificatie van het kunstwerk, inclusief de naam van het kunstwerk alsmede de afmetingen en relevante details. Indien opdrachtgever of een contactpersoon van opdrachtgever een offerte ondertekent, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat de levering zal bestaan uit de op de offerte opgenomen kunstwerk/kunstwerken.

11. MAIM heeft het recht om bij het aangaan van de overeenkomst het stellen van zekerheid te verlangen. MAIM kan daarnaast gedurende de uitvoering van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid verlangen indien zij aanwijzingen verkrijgt dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen. Daarvan is in ieder geval sprake indien opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, niet aan een van haar schriftelijk overeengekomen (financiële) verplichtingen voldoet. Indien door opdrachtgever geen zekerheid wordt gesteld, heeft MAIM het recht om alle vorderingen die zij op opdrachtgever heeft door middel van een schriftelijke verklaring opeisbaar te maken en, onverminderde haar op grond van de wet toekomende rechten, het gehuurde op kosten van opdrachtgever bij haar terug te nemen. Opdrachtgever machtigt MAIM onherroepelijk om daartoe haar ruimten, waarin het gehuurde zich bevindt c.q. toegang verlenen tot de ruimte waarin het gehuurde zich bevindt, te betreden alsmede de noodzakelijke verrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren om het gehuurde te kunnen vervoeren (waaronder begrepen demontage).

HUUR VAN KUNSTWERKEN

12. De huurovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor bepaalde tijd en steeds stilzwijgend met eenzelfde termijn verlengd. Tenzij partijen anders overeenkomen wordt de huurovereenkomst in eerste instantie aangegaan voor één jaar

13. De huurovereenkomst is slechts na afloop van de huurtermijn opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

14. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en is verplicht om het gehuurde als goed huisvader te bewaren, te houden op de overeengekomen plaats en, behoudens schriftelijke toestemming van MAIM, niet te vervoeren of doen vervoeren. De verplichting om het gehuurde te houden op de overeengekomen plaats houdt tevens in dat het opdrachtgever niet is toegestaan een kunstwerk op een andere plek binnen het bedrijf van opdrachtgever te verhangen of verplaatsen dan waar het kunstwerk door of in opdracht van MAIM is geplaatst. Indien MAIM de hiervoor bedoelde schriftelijke toestemming geeft, kan zij daaraan aanvullende voorwaarden verbinden.

15. Indien opdrachtgever tot het verplaatsen of vervoeren van het kunstwerk overgaat, zonder dat MAIM daartoe schriftelijke toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever gehouden om het verplaatste/vervoerde kunstwerk te kopen en de geldende cataloguswaarde binnen 30 dagen te voldoen aan MAIM, waarbij als koopprijs geldt de door MAIM laatstelijk aan opdrachtgever opgegeven waarde dan wel, indien MAIM geen waarde heeft opgegeven, de uit administratie van MAIM blijkende actuele verkoopwaarde van het betreffende kunstwerk c.q. een vergelijkbaar kunstwerk uit dezelfde serie.

16. Opdrachtgever is niet gerechtigd het geleende kunstwerk op een ander adres dan het bedrijfsadres onder te brengen en evenmin om het geleende kunstwerk aan anderen ter beschikking te stellen en het kunstwerk te (doen) reproduceren.

17. Opdrachtgever heeft niet het recht om het gehuurde al dan niet gedeeltelijk aan derden af te staan of het gehuurde onder te verhuren. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt heeft ]s opdrachtgever gehouden om het betreffende kunstwerk van MAIM te kopen en de koopprijs te voldoen binnen 30 dagen,  waarbij als koopprijs geldt de door MAIM laatstelijk aan opdrachtgever opgegeven waarde dan wel, indien MAIM geen waarde heeft opgegeven, de uit administratie van MAIM blijkende actuele verkoopwaarde van het betreffende kunstwerk c.q. een vergelijkbaar kunstwerk uit dezelfde serie.

18. Opdrachtgever dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de werken om te gaan. Dit betekent onder meer dat werken niet in de directe nabijheid van een warmtebron, op een vochtige plek of in direct zonlicht geplaatst mogen worden. Daarnaast dienen grote schommelingen in temperatuur te worden voorkomen en dient sprake te zijn van voldoende ventilatie. Periodieke schoonmaak van de werken kan slechts geschieden conform de instructies van MAIM.

19. MAIM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door of verband houdt met een werk van MAIM tijdens de periode dat een opdrachtgever het werk op zicht houdt. De opdrachtgever vrijwaart MAIM van schadeclaims van derden tijdens die periode.

20. Gedurende de levensduur van het kunstwerk kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan, alsmede lichte structuurverschillen en breuklijnen in de afwerkingslagen. Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen van een overeenkomst zich ervan bewust te zijn dat dit onderdeel is van het kunstwerk en de unieke aard benadrukt.

21. Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft MAIM het recht om een huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, een verplichting uit hoofde van de met haar gesloten overeenkomst niet nakomt, en van de opdrachtgever te verlangen het gehuurde op kosten van opdrachtgever bij haar terug te nemen. Opdrachtgever machtigt MAIM onherroepelijk om daartoe haar ruimten, waarin het gehuurde zich bevindt c.q. toegang verlenen tot de ruimte waarin het gehuurde zich bevindt, te betreden alsmede de noodzakelijke verrichtingen uit te voeren of te doen uitvoeren om het gehuurde te kunnen vervoeren (waaronder begrepen demontage). MAIM heeft in deze situatie voorts het recht om aan opdrachtgever schadevergoeding in rekening te brengen waaronder alle (bijkomende) kosten voor het terugnemen van het gehuurde alsmede een bedrag dat gelijk is aan de huurtermijnen die MAIM zou hebben ontvangen indien de overeenkomst niet door haar zou zijn ontbonden rekening houdend met de gemaakte termijnen c.q. verlengingsopties.

22. Op de prijzen zoals opgenomen in de overeenkomst wordt geen korting verleend, tenzij schriftelijk overeengekomen.

23. Opdrachtgever heeft het recht om het aantal gehuurde zaken voor een nieuwe contractperiode te verminderen of te vermeerderen. Opzegging en minderingen dienen schriftelijk te geschieden, uiterlijk een maand vóór het einde van de contractdatum.

24. MAIM heeft op ieder moment het recht om, op haar kosten, door opdrachtgever gehuurde zaken te vervangen door – naar het oordeel van MAIM – vergelijkbare kunstwerken met een gelijke uitstraling en gelijke of hogere verkoopwaarde, waarbij zij in redelijkheid rekening houdt met de wensen van opdrachtgever.

25. Behoudens het recht van MAIM om de overeenkomst op grond van wanprestatie te ontbinden, heeft MAIM het recht om de met opdrachtgever gesloten overeenkomst schriftelijk te ontbinden in het geval van insolventie van opdrachtgever waaronder begrepen (al dan niet voorlopige) surseance van betaling, faillissement van opdrachtgever of indien met betrekking tot opdrachtgever de gerechtelijke schuldsanering van toepassing wordt, alsmede de aanvragen daartoe. Dit recht heeft MAIM ook indien opdrachtgever onder curatele wordt gesteld, er ten aanzien van haar onderneming sprake is van splitsing of fusie, of indien ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

26. Indien sprake is van (conservatoir) beslag bij opdrachtgever of in het geval haar faillissement is of wordt aangevraagd dan wel sprake is van een faillissement, moet opdrachtgever aan de beslag leggende deurwaarder dan wel de curator meedelen dat het in haar bezit zijnde kunstwerk niet haar eigendom is, onder overlegging van de huurovereenkomst met MAIM.

KOOP VAN KUNSTWERKEN

27. Tenzij anders aangegeven, biedt MAIM haar verhuurde kunstwerken tevens te koop aan. Opdrachtgever bij wie het kunstwerk zich bevindt heeft het eerste recht van koop en kan bij interesse door een andere kopende partij binnen 14 dagen gebruik maken van dit recht. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het eerste recht van koop, gaat opdrachtgever akkoord met de verkoop aan een andere kopende partij en geldt het bepaalde in artikel 24.

28. Voor kunstwerken die zich niet in verhuurde staat bevinden, is geen sprake van een eerste recht van koop.

29. De koopprijs wordt voldaan middels een eenmalige en volledige betaling van het factuurbedrag. Betalen in termijnen is slechts mogelijk indien voorafgaand schriftelijk overeen gekomen tussen MAIM en de kopende partij.

30. Het kunstwerk komt slechts in eigendom van opdrachtgever als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan (eigendomsvoorbehoud) zie hierna hoofdstuk eigendomsvoorbehoud. Op het moment dat het kunstwerk eigendom is van opdrachtgever, komt het voor risico van opdrachtgever en is MAIM hiervoor niet meer aansprakelijk.

31. Gedurende de levensduur van het kunstwerk kunnen lichte kleurafwijkingen ontstaan, alsmede lichte structuurverschillen en breuklijnen in de afwerkingslagen. Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen van een overeenkomst zich ervan bewust te zijn dat dit onderdeel is van het kunstwerk en de unieke aard benadrukt.

32. Opdrachtgever verklaart door het ondertekenen van een overeenkomst zich ervan bewust te zijn dat de kunstwerken kwetsbaar van aard zijn. Dit betekent onder meer dat werken niet in de directe nabijheid van een warmtebron, op een vochtige plek of in direct zonlicht geplaatst mogen worden. Daarnaast dienen grote schommelingen in temperatuur te worden voorkomen en dient sprake te zijn van voldoende ventilatie.

33. Beschadigingen aan de geleverde kunstwerken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf en dergelijke zijn voor risico van de opdrachtgever.

LEVERING EN AFLEVERING

34. Opdrachtgever is jegens MAIM verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de kunstwerken, zodra deze aan haar worden aangeboden conform overeengekomen afleveringsdatum. Indien opdrachtgever niet aan afname meewerkt, heeft MAIM het recht om, nadat zij opdrachtgever in gebreke heeft gesteld, de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Ook heeft MAIM in die situatie het recht om het betreffende kunstwerk voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan en nakoming van de overeenkomst te vorderen.

35. Indien een in overleg met opdrachtgever geplande levering door opdrachtgever minder dan 48 uur voor de betreffende afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, dan wel het af te leveren kunstwerk niet op het afgesproken tijdstip in ontvangst wordt genomen, wordt aan opdrachtgever een vergoeding in rekening gebracht van de gemaakte kosten met een minimum van € 200, hetgeen opdrachtgever tot betaling verplicht.

36. Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt dat de aflevering EXWorks (ingevolge de meest recente versie van de Incoterms) af de opslagplaats van MAIM geschiedt. Overeengekomen termijnen van aflevering gelden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen, bij benadering en zijn niet fataal. In het geval een niet tijdige aflevering op het voorziene tijdstip dient opdrachtgever MAIM schriftelijke in gebreke te stellen, waarbij aan MAIM een na overleg met haar te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.

37. MAIM heeft het recht om de af te leveren kunstwerken in delen af te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen, eventueel overeenkomstig het hiervoor bepaalde verlengde, termijn.

38. De betekenis van afleverbedingen wordt uitgelegd aan de hand van de laatste editie van de Incoterms terwijl die Incoterms analoog van toepassing zijn indien het gaat om zaken die, bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst, de eigendom van MAIM dienen te blijven.

BETALING

39. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient betaling van de door MAIM middels factuur in rekening gebrachte bedragen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum.

40. Opdrachtgever raakt in verzuim na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat MAIM daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling dient te verzenden. Opdrachtgever is vanaf de 31ste dag na de factuurdatum over het factuurbedrag een rente verschuldigd op de voet van de in artikel 6:119a BW bedoelde handelsrente over het openstaande bedrag, waarbij elke ingegane maand als een hele maand wordt beschouwd.

41. MAIM heeft voorts het recht om per schriftelijke aanmaning een bedrag van € 50 wegens administratiekosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever heeft niet het recht om het door haar verschuldigde te verrekenen dan wel de betaling van het verschuldigde op te schorten.

42. De door opdrachtgever of derden te verrichten betalingen worden het eerst in mindering gebracht op de vorderingen waarvoor MAIM geen eigendomsvoorbehoud geldend kan doen maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

43. In de situaties als beschreven in artikel 40 heeft MAIM het recht om al hetgeen zij, uit welke hoofde dan ook, van opdrachtgever te vorderen heeft, in één keer op te eisen, alles onverminderd de verdere rechten van MAIM, waaronder het recht om in het geval van een toerekenbare tekortkoming de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding in rekening te brengen.

44. Betaling in termijnen kan uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien opdrachtgever de betalingsregeling niet nakomt heeft MAIM het recht om de overeenkomst tot het aangaan van een betalingsregeling schriftelijk te ontbinden en hetgeen haar verschuldigd is in één keer en in haar geheel op te eisen.

45. Opdrachtgever is aan MAIM alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een opeisbare vordering, ondanks aanmaning niet voldoet en MAIM haar vordering aan een derde uit handen geeft. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het, eventueel per tijdseenheid berekende, tarief dat door de door MAIM ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken in rekening brengt, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Ter zake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag.

KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID

46. Opdrachtgever is verplicht om de door MAIM afgegeven/afgeleverde kunstwerk(en)  onverwijld na in ontvangstneming te keuren op zichtbare beschadigingen of  gebreken. Indien opdrachtgever met betrekking tot deze gebreken een klacht wil uiten dan dient zij daartoe een aantekening te plaatsen op de pakbon met specificering van het gebrek. Indien opdrachtgever dit nalaat, wordt iedere beschadiging of gebrek vermoed te zijn ontstaan door toedoen van opdrachtgever en is opdrachtgever hiervoor aansprakelijk.

47. Voorts dient opdrachtgever binnen vijf werkdagen na aflevering de betreffende zaken volledig op gebreken te controleren en, indien een gebrek blijkt, dit schriftelijk bij MAIM te melden onder nauwkeurige opgave daarvan inclusief foto’s. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben goedgekeurd.

48. Klachten die worden geuit na de hiervoor genoemde termijnen behoeft MAIM niet in behandeling te nemen en leiden niet tot aansprakelijkheid van haar onderneming. Indien MAIM niettemin een dergelijke klacht in behandeling neemt, dan dienen haar inspanningen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en MAIM in het kader daarvan werkzaamheden heeft verricht, respectievelijk zaken heeft geleverd, dan heeft MAIM het recht om dit een en ander tegen de normaal bij haar geldende prijzen aan opdrachtgever in rekening te brengen.

49. Retourzendingen worden door MAIM slechts aanvaard nadat zij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven en steeds onder de voorwaarden die MAIM in die schriftelijke toestemming zal opgeven.

50. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen noch schort deze op.

51. Indien MAIM erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan en opdrachtgever de hiervoor neergelegde voorschriften in acht is genomen, kan MAIM slechts gedurende één jaar na datum aflevering wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken.

52. Indien MAIM erkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan en opdrachtgever het bepaalde in deze algemene voorwaarden  is nagekomen, heeft MAIM het recht op herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende/het opnieuw verrichten van de desbetreffende prestatie c.q. herstel daarvan. Bij het maken van haar keuze dient MAIM in redelijkheid met de belangen van opdrachtgever rekening te houden. Indien MAIM binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen en heeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de geleverde kunstwerken uniek van aard zijn en niet exact kunnen worden gereproduceerd c.q. worden vervangen.

53. De aansprakelijkheid van MAIM is beperkt tot een bedrag van € 1.800 per de met opdrachtgever overeengekomen contractperiode, of, indien geen contractperiode is overeengekomen, voor het bedrag dat met de prestatie gemoeid gaat. MAIM beperkt, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid, indien mocht worden geoordeeld dat zij naast of in plaats van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bepaald, schadevergoeding verschuldigd is, haar aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag waartoe MAIM zich hiervoor verzekerd heeft en de verzekeraar van MAIM ook daadwerkelijk tot uitkering overgaat.

54. Voorts is de aansprakelijkheid van MAIM beperkt tot directe schade. MAIM is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade).

55. Opdrachtgever vrijwaart MAIM tegen alle aanspraken van derden voor zover deze aanspraken het maximum zoals genoemd in artikel 53 en 54 van het onderhavige hoofdstuk te boven gaan.

56. Iedere aansprakelijkheid van MAIM voor gesteld toerekenbaar tekortkomen vervalt, indien opdrachtgever wijzigingen en/of aanpassingen en/of herstel en/of onderhoud aan het geleverde verricht, dan wel laat verrichten of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of is behandeld volgens de eventueel bijgeleverde gebruiksaanwijzing, dan wel op een anderszins onoordeelkundige of nalatige wijze wordt of is gebruikt of behandeld, dan wel indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

57. MAIM accepteert geen aansprakelijkheid indien sprake is van normale slijtage aan de geleverde kunstwerken, waaronder expliciet (beperkte) breuklijnen en scheurlijnen in de afwerkingslaag worden begrepen.

PRIJSWIJZIGINGEN

58. MAIM zal gedurende de met opdrachtgever overeengekomen overeenkomst jaarlijks haar prijzen indexeren aan de hand van de geldende consumentenprijzen prijsindex zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

59. MAIM heeft het recht de prijzen van kunstwerken periodiek aan te passen, het recht van eerste koop op een gehuurd kunstwerk geeft opdrachtgever niet het recht om het kunstwerk te kopen tegen de op het moment van afsluiten van de overeenkomst geldende prijs.

OVERMACHT

60 In het geval van blijvende of tijdelijke overmacht hebben zowel MAIM als opdrachtgever het recht om de huurovereenkomst geheel – of voor het gedeelte, dat vanwege de overmacht situatie niet kan worden nagekomen – op te zeggen, zonder dat schadevergoeding in rekening kan worden gebracht. In het geval van tijdelijke overmacht is dit pas mogelijk indien deze tijdelijke overmacht langer dan vier weken duurt. Onder overmacht wordt begrepen iedere verhindering die MAIM belemmert om de overeenkomst na te komen voor zover die verhindering niet redelijkerwijze aan haar is toe te rekenen. Daarbij gaat het onder meer om staking en/of ziekte van haar werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders en andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van MAIM of van de hiervoor bedoelde derden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

61. Indien er sprake is van zaken die aan opdrachtgever in eigendom moeten worden overgedragen, vindt die eigendomsoverdracht slechts plaats, en behoudt MAIM de eigendom van die zaken, totdat opdrachtgever: i) de voor die zaken verschuldigde prijs, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan, en ii) alle vorderingen heeft voldaan ter zake van werkzaamheden die MAIM ten behoeve van opdrachtgever verricht of zal verrichten in het kader van de betreffende overeenkomst(en), en iii) de vorderingen heeft voldaan die MAIM op opdrachtgever verkrijgt indien zij tekort schiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.

62. Indien opdrachtgever in gebreke is met een betaling waartegenover MAIM op grond van het in artikel 31 bepaalde een eigendomsvoorbehoud kan inroepen heeft opdrachtgever de plicht om, indien MAIM dit van haar verlangt, de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust binnen een door MAIM aan te geven termijn van maximaal drie dagen, op haar kosten door MAIM te laten terugnemen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

63. Op alle overeenkomsten die MAIM sluit, en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

64. Geschillen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, dien in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Amsterdam, onverminderd het recht van MAIM om opdrachtgever voor een anderszins bevoegde rechter in rechte te betrekken.